Drodzy Przyjaciele

Z  wielkim szacunkiem dla zmarłego dołączamy się do kondolencji  przygotowanych przez

zarząd Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego. Jerzy Andrzej Bobola Książe Czartoryski,

mimo wielu zajęć wspomagał naszą działalność na rzecz zapomnianej Polonii na Haiti w Cazale.

Dziękujemy za to z całego serca.

Dzieci z Cazale w miarę swoich możliwości wraz z nami nie zapomną o nim w modlitwie.

W imieniu społeczności Cazale

Elizabeth & Christopher Szybiński

Szanowni Państwo,

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że dzisiaj w godzinach rannych zmarł w Almyer, Quebec, Jerzy Andrzej Bobola Książę Czartoryski, Kawaler Maltański, 

zasłużony członek Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego, znany działacz polonijny, niespożyty orędownik Niepodległości Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. 

Służbą dla innych, dla ukochanej Polski i dla Rodziny,  było przepełnione Jego życie.

Jego Żonie, Pani Grażynie, Jego Dzieciom z Rodzinami, oraz Jego Siostrom, Paniom Marii Krystynie, Izabeli i Jadwidze w Polsce i całej Rodzinie pogrążonej w żałobie, 

składamy wyrazy najgłębszego wspólczucia i nieutulonego żalu.

Niech dobry Bóg przyjmie Go do swego Królestwa.

Cześć Jego Pamięci,

Z poważaniem,

Dr. Alexander M. Jabłoński, P.Eng.

Prezes

Hanna Kępka, B.A.,

Sekretarz Generalny

Chers amis
Avec un grand respect pour le défunt, nous rejoignons les condoléances préparées par
conseil d’administration de l’institut scientifique Oskar Halecki. Jerzy Andrzej Bobola Prince Czartoryski,
En dépit de nombreuses activités, il a soutenu nos activités en faveur de la communauté polonaise oubliée en Haïti à Cazala.
Merci de tout mon coeur.
Les enfants de Cazale ne l’oublieront pas dans la prière, autant qu’ils le peuvent.
Au nom de la communauté de Cazale
Elizabeth et Christopher Szybiński

Mesdames et Messieurs,

Nous sommes très tristes de vous informer qu’aujourd’hui, dans la matinée, il est décédé à Almyer, Jerzy Andrzej Bobola, Prince Czartoryski, chevalier de Malte,
un membre distingué de l’Institut scientifique de Oskar Halecki, militant connu de la communauté polonaise, défenseur inépuisable de l’indépendance de la République la plus brillante de Pologne.

Son service était rempli de services pour les autres, pour la Pologne bien-aimée et pour la famille.

Son épouse, Mme Grażyna, ses enfants avec les familles et ses soeurs, mesdames Maria Krystyna, Izabela et Jadwiga en Pologne et toute la famille en deuil,
nous exprimons notre profonde sympathie et nos regrets incessants.

Que le bon Dieu le reçoive dans son royaume.

Salut son souvenir,

Cordialement

Dr. Alexander M. Jabłoński, ing.
président

Hanna Kępka, B.A.,
Secrétaire général