Our children CazaleTVPologne click

                     2019 – 2025, from Repairer of the breaches school of Cazale, Haiti.

                                                                                                                              The English version below the Polish text.

                                                                                                 Tragiczny  reportaz o mordach i porwaniach na Haiti pod koniec 2023- click

                                                                                                       ROZPOCZYNAMY AKTUALIZACJE TEJ NASZEJ STRONY click

                     DZIEKUJEMY ZA  UDZIAL W PREZENTACJACH W NYC  O NASZEJ PRACY NA RZECZ  POLONII NA  HAITI W LATACH 2014-23  click

                                                                                                                              

      Dzieki pomocy POLISH & SLAVIC PSF, zostalo otwarte konto dla naszych dzialan na rzecz Polonii na  HAITI , a szczegolnie dzieci w szkole polonijnej. 

                                      KONTO w POLISH & SLACIC FCU ,  100 McGuinness Bouleward, Brooklyn, New York 11222  / ABA   226 082 022/                                                

                                                                             SWIFT PSFCUS33 /                  PSFCU Acount Number : 153 0378.

                                                                                             Name on the account : KRZYSZTOF E.SZYBINSKI           

                                                Thank you for your support via our  official link ;   zrzutka.pl/are7zt click              and to our great Dream.      zrzutka.pl/wxxhkj click

Osoby ktore podarują nam na koszty wyzywienia lub koszty edukacji min 300 PLN lub rownowartosc,otrzymaja na podany nam swoj adres , rysunek wykonany przez ucznia tej szkoly.W przypadku akceptacji prosimy przesłać na nasz email; cazale99@gmail.com swój adres emailowy,lub adres pocztowy.Przepraszamy jednak, jednak ze z uwagi na sytuacje na Haiti moze to potrwc kilka tygodni. click

Mimo ogromnego zagrożenia na Haiti ze strony gangsterów nadal zbieramy fundusze na prowadzenie zajec pozalekcyjnych , w tym on line przy pomocy lacza satelitarnego STARLINK oraz na dalsze funkcjonowania dziecięco młodzieżowej TV internetowej CazaleTVPologne, wykonujace fimy o mieszkańcach Cazale, mających korzenie polskie, w tym wywiady. W szkole materialy te sa eksportowane do archiwum na sprzęcie TV czesciowo wypożyczonym nam przez sponsora. Ponadto nasza CazaleTVPologne prowadzi rejestrację telewizyjną wydarzeń także związanych z Zapomnianą Polonią na Haiti, jak np.Pierwszy Dzień Solidarności Polaków z Polonią Haitańska Cazale2017 oraz utworzenie w Cazale Miejsca pamięci sw Jana Pawła 2, które stalo sie symbolem przyjaźni Polsko – Haitańskiej.

Aktualne informacje z Haiti z 15 marca 2024.

https://apnews.com/hub/haiti

https://www.aljazeera.com/where/haiti/

God bless Haiti & Poland

Reprezentujemy grupę osób prywatnych z Polski i Polonii.

Christopher & Elizabeth Mission & Mesius Roobens Derismont.click

contact to us ;  cazale99@gmail.com ;

WhatsApp ; +509 3872 1115

YouTube; cazale99

kontakt do dyrektora szkoły polonijnej w Cazale na Haiti;

Derismont Mesius Roobens Whats App ; +509 3715 3813

 

2019 – 2025, from Repairer of the breaches school of Cazale, Haiti.click

                                             DEAR FRIENDS I HAVE FINALLY RETURNED BACK TO MY HOMELAND

                      I caught up with a tragic report about murders and kidnappings in Haiti at the end of 2023 – CLICK

                                                                      WE STARTED UPDATING THIS WEBSITE

         THANK YOU FOR PARTICIPATING IN THE PRESENTATIONS IN NYC ABOUT OUR WORK FOR THE POLONIA  IN HAITI IN 2014-23   CLICK

  Thanks for the help of POLISH & SLAVIC PSF, an account was opened to support our activities for the Polish community in HAITI, especially children at the    Polish school.

   ACCOUNT at POLISH & SLACIC FCU ,  100 McGuinness Bouleward, Brooklyn, New York 11222 / ABA   226 082 022,                               SWIFT PSFCUS33 /                                                                                      PSFCU Account Number : 153 0378.

                                                             Name on the account: KRZYSZTOF E. SZYBINSKI           

                                                Thank you for your support via our official link ;   zrzutka.pl/are7zt

People who donate at least PLN 300 or an equivalent amount for food or education costs will receive a drawing made by a student of this school at the address provided. If approved, please send it to our e-mail address; cazale99@gmail.com your email address or postal address.

Despite the huge threat in Haiti from gangsters, we are still raising funds to conduct extracurricular activities, including online via the STARLINK satellite connection, and for the continued operation of the children’s and youth Internet TV CazaleTVPologne, making films about the inhabitants of Cazale with Polish roots, including interviews. At the school, these materials are exported to the archive on TV equipment partly loaned to us by the sponsor. In addition, our CazaleTVPologne conducts television registration of events also related to the Forgotten Polish Diaspora in Haiti, such as the First Day of Solidarity of Poles with the Polonia Haitian Cazale2017 and the creation of the Saint John Paul II Memorial Site in Cazale, which has become a symbol of Polish-Haitian friendship.

                                               God bless Haiti & Poland

Current news from Haiti on March 15, 2024.

https://apnews.com/hub/haiti

https://www.aljazeera.com/where/haiti/

 

Christopher & Elizabeth Mission & Mesius Roobens Derismont.

Please pray for Haiti  NEWS.  click

                                                                                       

                                                                 Haitian – Polish children’s Internet TV – Télévision Internet haïtienne – polonaise pour enfants _ click 

                                                                                                                We are on Facebook   click   and.   www.polognehaiti.pl

                                                                                                                                                              FOLLOW OUR FACE PROFILE ! *          

                                                                                                                            CazaleTVPologne about Cazale on You Tube  – click.     

 

                        We represent a group of private people from Poland and the Polish diaspora around the world.

contact to us ;  cazale99@gmail.com ;

WhatsApp ; +509 3872 1115

YouTube; cazale99

contact to the director of the Polish school in Cazale, Haiti;

Derismont Mesius Roobens Whats App ; +509 3715 3813

We are waiting for your opinions and inquiries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAITI – AYTI – CAZALE – amitye ak Polonè

 

 „ ZA WASZĄ I NASZĄ WOLNOŚĆ ”  „ POU LIBÉTE PAW AK POU NOU ”

„ A VOTRE LIBERTÉ ET A LA NÓTRE ”„FOR YOUR FREEDOM AND OURS ”

 

PAMIĘCI TRAGICZNIE ZAMORDOWANYCH, WŚRÓD KTÓRYCH BYLI POTOMKOWIE POLSKICH LEGIONISTÓW, WALCZĄCYCH O WOLNOŚĆ HAITI.

NAN MEMWA  MOUN SILA YO KI TE ASASINEN TRAJIKMAN, NAN

MITAN YOU TE GEN PITIT LEJYONÉ POLONÉ KI TAP GOUMEN POU LIBÉTE AN AYTI.A LA MÉMOIRE DE CEUX QUUI ONT ÉTÉ TRAGIQUEMENT ASSASSINÉS,

PARMI LESQUELS SE TROUVAIENT LES DESCENDANTS DES LÉGIONNAIRES POLONAIS, QUI SE BATTAIENT POUR LA LIBERTÉ D”HAITI.

IN MEMORY OF THE TRAGICALY MURDERED, AMONG WHOM WERE THE DESCENDANTS OF POLISH LEGIONNAIRES FIGHTING FOR THE FREEDOM OF HAITI

 

     You Tube;  cazale99  

and; CazaleTVPologne ,  contact; cazale99@gmail.com

Christopher & Elizabeth mission & our son Kamil Snoopy Szybinski

                                                                                                                                                            www.kamil.LT

 Liczba odwiedzin: 26706