Our excellent cooperation over the years
2019 – 2021, exists through engagement
Principal Director Derismond Mesius and his Family.

More information below.

In 2019, we decided to move our permanent activity in Cazale, which included the promotion of Polish culture, history and tradition, and the running of the children’s TV CazaleTVPologne. It happened because we found a partner Derismont Mesius Principal Director at Repairer of the breaches school of Cazale.
330 students and is built on a visionary view of the teaching process, at the same time he has a fondness for Poland for its Polish roots.
In 2021, we jointly completed the second stage of the training, covering almost all stages of independent television production. The very important stage 3, i.e. video editing, prevented us from having limited access to electricity, having one professional computer and not having a large monitor.
Despite these limitations, the CazaleTVPologne team took 2 years to complete
60 movies. They are posted on the YouTube channel; cazale99.
At the same time, in April this year. we started a test broadcast of CTVP programs on the Internet on the YouTube channel; CazaleTVPologne. These programs are also available on a rented WIFI server located in the center of Cazale. It should be added that the current access to the public Internet here is very limited and also very expensive, so the only way to transmit video files is local Internet with a range of up to about 500 meters.

In 2022, we intend to jointly intensify activities promoting Polish culture, history and its traditions through games, songs and dances of our students.
A great link for this is the joint children’s TV, CazaleTVPologne.

Below we present our proposals for proposed activities.
1 / Improving the teaching conditions in our school.
2 / Cooperation with two Polish schools
3 / Teaching the Polish language, culture and history of the students of our school (descendants of Polish legionnaires)
4 / Continuation of our school activity CazaleTVPologne through;
a / training our CTVP team, especially in the field of editing.
b / conducting weekly 78-minute CTVP broadcasts, including 18 minutes
prepared by children from schools in Poland. Our programs tell about the history and the present of Cazale, taking into account the situation of its inhabitants with Polish roots.
c / Creating an archive of photo-video materials about the history of Cazale, which in the future may become the beginning of a memorial room about the joint Haitian-Polish action for the independence of Haiti.
D Extension of the existing school building with a room of approx. 40 m2 for CazaleTVPologne for video editing and archiving. A part for a TV equipment warehouse will be built there.
In terms of the activities in point 4, we will have the support of Mr. Christopher in the period
February – June and Mrs. Elizabeth in the period May – June 2022.
5 / Installation of two local internet servers in two locations in Cazale.
a / The first one at the Memorial of St. John Paul II, who will use WIFI to inform about this place, also inform about activities at the Catholic parish, and also provided interesting information about Cazale.
In addition, visitors will be able to leave their questions and comments in its memory.
It should be emphasized that this server will not allow you to connect to the public internet.
b / A second server in our school will allow access to information from our CTVP archive, to information about the school and to local correspondence between students.
It will also be possible to expand its functions depending on the needs.
And here it should be emphasized that this server also will not allow you to connect to the public internet.
6 / Organization of the ceremonial unveiling of the Memorial Site of St. Jana Pawła 2 in 2022 along with the artistic part that we co-organize
7 / Covering the costs of travel to Poland and vocal workshops for our student Jeanne Perrier * with an accompanying person during the summer holidays in 2022. We have the consent of her parents that they will live in our house in Warsaw – Wesoła.
8 / Improving the quality of public Internet at school, necessary for cooperation
with Polish schools
9 / Organizing meetings with the residents of Cazale and more
as part of the integration of Polish culture in the circles of Haitians.
God bless Haiti. God bless Poland.
Christopher & Elizabeth Szybiński.

Christopher made the long jump from Warsaw to Cazale in 2015.

W 2019 roku postanowiliśmy przenieść naszą stałą działalność w Cazale, która  obejmowała promocję polskiej kultury, historii i tradycji, oraz prowadzenie dziecięcej tv CazaleTVPologne. Stało się to dlatego że znaleźliśmy partnera Derismont Mesius Principal Director at Repairer of the breaches school of Cazale.Jego szkoła to ponad

330 uczniów i zbudowana jest w oparciu o wizjonerskie spojrzenie na proces nauczania.Jednocześnie ma on sentyment do Polski z tytułu jego korzeni polskich.

W roku 2021 wspólnie zrealizowaliśmy drugi etap szkolenia, obejmujący niemal wszystkie etapy niezależnej produkcji telewizyjnej. Bardzo ważny etap 3, czyli montaż wideo, uniemożliwił nam ograniczony dostęp do prądu, posiadanie jednego profesjonalnego komputera i brak dużego monitora.

Mimo tych ograniczeń zespół CazaleTVPologne zrealizował w 2 lata

60 filmów. Są publikowane na kanale YouTube; cazale99.

Jednocześnie w kwietniu br. rozpoczęliśmy testową emisję programów CTVP w Internecie na kanale YouTube; CazaleTVPologne. Programy te są również dostępne na wynajętym serwerze WIFI zlokalizowanym w centrum Cazale. Należy dodać, że obecny dostęp do publicznego Internetu jest tutaj bardzo ograniczony, a także bardzo drogi, dlatego jedynym sposobem na transmisję plików wideo jest lokalny Internet o zasięgu do około 500 metrów.

W roku 2022 zamierzamy wspólnie zintensyfikować działania promujące polską kulturę, historię i jej tradycje poprzez zabawy, pieśni i tańce naszych uczniów.

Znakomitym ogniwem do tego jest wspólna dziecięca tv , CazaleTVPologne.

Poniżej przedstawiamy nasze propozycje proponowanych działań.

1/ Poprawa warunków nauczania w naszej szkole.

2/ Współpraca z dwiema polskimi szkołami

3/ Nauczanie języka polskiego, kultury i historii uczniów naszej szkoły (potomków polskich legionistów)

4/Kontynuacja naszej szkolnej działalności CazaleTVPologne poprzez;

a/ przeszkolenie naszego zespołu CTVP, zwłaszcza w zakresie redakcji.

b/ prowadzenie cotygodniowych 78-minutowych audycji CTVP, w tym 18 minut

przygotowane przez dzieci ze szkół w Polsce. Nasze programy opowiadają o historii i teraźniejszości Cazale z uwzględnieniem sytuacji jego mieszkańców o polskich korzeniach.

c/Stworzenie archiwum materiałów foto-video o historii Cazale, które w przyszłości może stać się początkiem powstania izby pamięci o wspólnej haitańsko-polskiej akcji na rzecz niepodległości Haiti.

D Rozbudowa istniejącego budynku szkoły o pomieszczenie ok. 40 m2 dla CazaleTVPologne do edycji i archiwizacji wideo. Powstanie tam część na magazyn sprzętu telewizyjnego.

W zakresie działań w pkt 4 będziemy mieli wsparcie pana Christophera w okresie

luty – czerwiec oraz pani Elizabeth w okresie maj – czerwiec 2022.

5/ Instalacja dwóch lokalnych serwerów internetowych w dwóch lokalizacjach w Cazale.

a/ Pierwszy przy Miejscu Pamięci św. Jana Pawła II, który za pomocą WIFI będzie informował o tym miejscu, informował również o działaniach przy parafii katolickiej, a także przekazywał ciekawe informacje o Cazale.

Ponadto zwiedzający będą mogli pozostawić w jego pamięci swoje pytania i uwagi.

Należy podkreślić, że ten serwer nie pozwoli Ci połączyć się z publicznym internetem.

b/ Drugi serwer w naszej szkole umożliwi dostęp do informacji z naszego archiwum CTVP, do informacji o szkole oraz do lokalnej korespondencji między uczniami.

Będzie również możliwość rozbudowy jego funkcji w zależności od potrzeb.

I tutaj należy podkreślić, że ten serwer również nie pozwoli Ci połączyć się z publicznym internetem.

6/ Organizacja uroczystego odsłonięcia Miejsca Pamięci św. Jana Pawła 2 w 2022 roku wraz z częścią artystyczną, którą współorganizujemy

7/ Pokrycie kosztów podróży do Polski i warsztatów wokalnych dla naszej uczennicy Jeanne Perrier* z osobą towarzyszącą podczas wakacji w 2022 roku. Posiadamy zgodę jej rodziców aby zamieszkali oni w naszym domu w Warszawie – Wesoła.

8/ Poprawa jakości publicznego Internetu w szkole, niezbędna do współpracy

z polskimi szkołami

9/ Organizowanie spotkań z mieszkańcami Cazale i nie tylko

w ramach integracji kultury polskiej w środowiskach Haitańczyków.

God bless Haiti. God bless Poland.

Christopher & Elizabeth Szybiński.