Jak szybko / english tekst below/uplynal juz prawie miesiac mojego pobytu w Cazale.Sytuacja trwajacej wojny u granic Polski moglaby spowodować wstrzymanie naszych dzialan wraz z Elizabeth.

Nie wiem czy slusznie rozumujemy ale wydaje nam sie ze tak nie powinnismy zrobic.Dzieci najwiekszy skarb dany nam

przez Boga maja przeznaczone etapy swojego zycia na realizację rzeczy niezbednych dla ich życia szczegolnie juz doroslego.Jest czas na czas pierwszego kontaktu ich ze swiatem, jest czas na naukę chodzenia, na naukę mówienia / w tym języków obcych/, a takze czas na nauke podejmowania decyzji z uzględnieniem ponoszenienia za nie odpowiedzialnosci .

Wedlug nas zaklocenie realizacji terminów w takim  kalendarzu

moze spowodować niepowetowane straty dlich zycia w okresie dorosłym.Znane są przypadki nawet tragicznych rozwiazań

kiedy w odpowiednim czasie został pomininiety albo tylko opozniony etap rozwoju dziecka

Dlatego nasza odpowiedzia na aktualna sytuacje jest prowadzenie skutecznych przeciwdziałań na miarę naszych mozliwosci.

Dlatego kontynuujemy oraz rozpoczynamy w  następujące

działania na rzecz dzieci;

Jednoczesnie dziękujemy za wsparcie za posrednictwem oficjalnej zbiórki w Internecie.

https://zrzutka.pl/wxxhkj          

1.Dalszy rozwój naszej dziecięcej CazaleTVPologne.

   Oprocz kontynuacj naszych dotychczasowych działań,

     rozpoczynamy nauke profesjonalnego poslugiwania

    sie oprogramowaniami do edycji produkowanych materiałow

     video.

2.Poszerzenie naszej dzialalnosci z zakresie integracji kultur

haitanskiej i polskiej poprzez zabawy,  naukę piosenek oraz tańców.

 

.3.Realizowanie corocznie imprezy dla mieszkańców Cazale

   integrującej jej mieszkańców .W tym roku będzie

   to ceremonia ods3łonięcia Miejsca Pamięci Swietego Jana

   Pawla II papieza o pochodzeniu polskim, a dodatkowo 

   zwiazana z 39 rocznicą jego odwiedzin Haiti.Uroczystosc

    odbędzie się w Cazale w dniu 29 maja o godzinie 11.00 AM ,

     4. Rozpoczecie współpracy pomiedzy szkola z Haiti a dwoma

      szkolami z Polski.Jezykiem tej wspolpracy bedzie język

      ktorym władają uczniowie tych szkół.

  5.Rozpoczęcie at Repairer of the breaches school of Cazale,

    rocznego kursu języka polskiego prowadzonego przez

    nauczycieli z Polski w roku szkolnym 2022/ 2023

  6.Zorganizowanie wyjazdu do Polski utalentowanej

      „piosenkarki” 15 letniej Jennica Perrier na wakacyjne

       warsztaty wokalne.Jako opiekun pojedzie z nia dyrektor jej

       szkoły a beda mieszkac w naszym domu w Warszawie.

  7.Zrealizowanie dziecięcego filmu w ramach konkursu

       ogloszonego przez wladze polskie dla dzieci ze szkol na

        calym swiecie

Mysle ze moze zainteresuje Cię nasze dzialanie w ramach punktu 4. Naszą wspolpracę pomiedzy szkolami zaczynamy od warsztatow plastycznych .Podaje link do filmu zrealizowanego w ramach tych warsztatów.

https://youtu.be/eT6w127D2vU

God bless

Christopher

How soon has almost a month of my stay in Cazale passed. The situation of the ongoing war on the Polish border could cause the suspension of our activities together with Elizabeth.

I do not know if we are right, but it seems to us that we should not do it. Children the greatest treasure given to us

by God, they have the stages of their lives allocated to the implementation of things necessary for their lives, especially when they are adults. There is time for their first contact with the world, there is time for learning to walk, for learning to speak / including foreign languages ​​/, as well as for learning decisions, subject to liability for them.

According to us, the implementation of deadlines in such a calendar is disrupted

can cause irreparable loss of life in adulthood. There are cases of even tragic solutions

when the child’s development stage has been missed or only delayed at the right time

That is why our response to the current situation is to conduct effective countermeasures to the best of our abilities.

Therefore, we continue and begin with the following

activities for children;

1.The further development of our children’s CazaleTVPologne.

   In addition to the continuation of our previous activities,

     we start learning professional use

    with software for editing the produced materials

     video.

2. Expanding our activities in the field of cultural integration

Haitian and Polish through games, learning songs and dances.

3. Carrying out annually events for the residents of Cazale

   integrating its residents. This year it will be

   is the unveiling ceremony of the Saint John Memorial

   Paul II, the Pope of Polish origin, and additionally

   related to the 39th anniversary of his visit to Haiti

    will be held in Cazale on May 29 at 11.00 AM,

     4. Beginning of cooperation between the school from Haiti and the two

      schools from Poland. The language of this cooperation will be the       languague which are ruled by the students of these schools.

  5. Start at Repairer of the breaches school of Cazale,

    one-year Polish language course conducted by

    teachers from Poland in the school year 2022/2023

  6. Organizing a trip to a talented Poland

      „singers” of 15-year-old Jennica Perrier on vacation

       vocal workshops. Her director will travel with her as a tutor

       schools and they will live in our house in Warsaw.

  7. Making a children’s film as part of the competition

       announced by the Polish authorities for school children

        all over the world

I think that you may be interested in our activities under point 4. We start our cooperation between schools with art workshops. You will find a link to the film made as part of these workshops.

https://youtu.be/eT6w127D2vU

God bless

Christopher