Sit sou konstriksyon – site under construction.Texte français et polonais ci-dessous.Institution Saint Michael

Institution  Saint Michel Archange / ISMA / is a Catholic school run by a committee of 3 members. Located in Cazale, HAITI, including the three (3) cycles of basic education. 177 students are taught at the school. It is a school that helps disadvantaged children.
During the academic year 2018 – 2019, we face a lot of problems because the situation of parents is precarious they have no opportunity to pay the school fees of their children. So far we have not been able to compensate the teachers (4 months back salary) There is a committee (Director General, Pedagogical Director, Secretary.)
6 teachers for 1st to 6th year F. For grades 7, 8 and 9; There are 7 teachers who teach the following courses: Crèole communication, French communication, English course, Spanish course, Maths, Social sciences, Experimental sciences, Citizenship education, Christian education, Sport, Computer science
School fees per year for classes 1st year to 6th year Fundamental
equivalent to $ 100 US; 7th A.F equivalent to $ 150 US, 8th A.F equivalents to $ 160 US, 9th A.F
Hoping that God will help us through donors and organizations.

Thank you for your interest and I ask for help. Director of ISMA Andlene Garson School – Cazale Haiti.Electronic mail; andlenegarcon27@gmail.com tel; 509 4836 4193, or Christopher Szybiński – Poland. E-mail; cazale99@gmail.com tel 48 691 176 837

Institution Saint Michel Archange est une école Catholique dirigèe par un comite composé de 3 membres. Situèe à Cazale,HAITI, comprenant les trois(3) cycles de l’enseignement fondamental. 177 élèves sont enseignés à l’école.C’est une école qui vient en aide aux enfant défavorisés.
Durant l’année académique 2018 – 2019, nous conffrontons beaucoup de problèmes car la situation des parents sont precaire ils n’ont pas de possibilitès pour payer les frais scolarités de leurs enfants. Jusqu’à present nous n’avons pas pu remunerer les enseignants (4 mois arrièrès salaire) Il y a un comitè (Directrice generale, dir. Pedagogique, secretaire .).6 instituteurs pour 1ere à 6e Annèe F. Pour les classes de 7 e ,8e,9e Annee F ; il y a 7 professeurs qui dispensent les cours suivants: communication crèole, communication Française, cours Anglais,cours Espagnol, Maths, sciences sociales ,sciences expèrimentales, èducation à la citoyennetè, èducation Chrétienne, sport, informatique
Frais scolaire par année pour les classes 1ere Année á 6e Annèe Fondamentale
equivalents à $ 100 US ; 7e A.F èquivalents à $150 US , 8e A.F equivalents à $ 160 US ,9e A.F
Esperant que Dieu va nous aider à travers des donateurs et des organisations.

Merci de votre intérêt et je demande de l’aide. Directeur de l’école ISMA Andlene Garson – Cazale Haiti.Courrier électronique; andlenegarcon27@gmail.com tel; 509 4836 4193ou Christopher Szybiński – Pologne. e-mail; cazale99@gmail.com tel 48 691 176 837

Institution Saint Michel Archange / ISMA / jest szkołą katolicką prowadzoną przez komitet złożony z 3 członków. Znajduje się w Cazale, HAITI, w tym trzy (3) cykle edukacji podstawowej. W szkole uczy się 177 uczniów. Jest to szkoła, która pomaga dzieciom w niekorzystnej sytuacji.
W roku akademickim 2018 – 2019 napotykamy wiele problemów, ponieważ sytuacja rodziców jest niepewna, ponieważ nie mają oni możliwości płacenia czesnego za dzieci. Jak dotąd nie byliśmy w stanie zrekompensować nauczycielom (4 miesięczne wynagrodzenie) Istnieje komitet (dyrektor generalny, dyrektor pedagogiczny, sekretarz).
6 nauczycieli w wieku od 1 do 6 lat F. W przypadku klas 7, 8 i 9; Jest 7 nauczycieli, którzy uczą następujących przedmiotów: komunikacja Crèole, komunikacja francuska, kurs języka angielskiego, kurs hiszpańskiego, matematyka, nauki społeczne, nauki eksperymentalne, edukacja obywatelska, edukacja chrześcijańska, sport, informatyka
Opłaty szkolne rocznie za zajęcia od pierwszego roku do szóstego roku Podstawy
równowartość 100 USD; 7. A.F odpowiada 150 USD, 8 A.F odpowiada 160 USD, 9 A.F
Mamy nadzieję, że Bóg pomoże nam poprzez darczyńców i organizacje.Dziękuję za zainteresowanie i proszę o pomoc. Dyrektor ISMA Andlene Garson School – Cazale Haiti. Poczta elektroniczna; andlenegarcon27@gmail.com tel; 509 4836 4193 lub Christopher Szybiński – Polska. e-mail; cazale99@gmail.com tel 48 691 176 837

Dyrektor ISMA Andlene Garson School – Cazale Haiti.E-mail; andlenegarcon27@gmail.com tel; 509 4836 4193

lub Christopher Szybiński – Polska. e-mail; cazale99@gmail.com tel 48 691 176 837